۹۱-۱۰-۰۳: قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

Medical-Law-Firms

قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران


قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳، رفع اختلاف شورای نگهبان و مجلس و تصویب نهائی در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی نامه شماره ۱۵۴۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۳ از مجلس به دولت ارسال و در تاریخ ۲۵/۹/۱۳۸۳ طی نامه شماره ۵۴۱۹۴ از سوی رییس جمهور به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت اجرا ابلاغ گردید.

 

فصل اول- تعریف ، اهداف 

ماده ۱ – سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون « سازمان » نامیده می شود، سازمانی است مستقل دارای شخصیت حقوقی که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف و انجام وظایف مقرر در این قانون تشکیل می گردد.

ماده ۲ – اهداف سازمان عبارتند از :

الف – تلاش در جهت تحقق بخشیدن به ارزشهای عالیه اسلامی در کلیه امور پزشکی.

ب – تلاش در جهت پیشبرد و اصلاح امور پزشکی.

ج – مشارکت در جهت ارتقای سطح دانش پزشکی.

د – حفظ و حمایت از حقوق بیماران.

ه – حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان حرف پزشکی.

و – تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی با دستگاههای ذی ربط در جهت حسن اجرای موازین و مقررات و قوانین مربوط به امور پزشکی.

فصل دوم – وظایف و اختیارات

ماده ۳ – وظایف و اختیارات سازمان با توجه به اهداف فوق به شرح زیر می باشد:

الف – اظهارنظر مشورتی در تهیه و تدوین لوایح، طرحها، تصویب نامه ها و آئین نامه های مرتبط با امور پزشکی.

ب – تنظیم دستورالعمل های تبلیغاتی و آگهی های دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و امور پزشکی و اعلام به مراجع ذی ربط.

تبصره – سازمان نظام پزشکی موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ وصول استعلامیه، نظر خود را به مراجع ذی ربط اعلام نماید.

ج – تدوین و تصویب مقررات و ضوابط خاص صنفی مربوط به استاندارد کردن تابلو ها و سر نسخه های موسسات پزشکی و پزشکان شاغل حرف پزشکی و وابسته پزشکی .

د _ اجرای برنامه های آموزش مداوم اعضاء موضوع این قانون در راستای قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با مجوز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

ه _صادر نمودن کارت عضویت برای اعضای سازمان موضوع این قانون.

و _ زسیدگی انتظامی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند.

ز _ اظهار نظر کارشناسی در مورد جرایم پزشکی به عنوان مرجع رسمی به دادگاهها و دادسراها.

ح _ همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته به پزشکی و اظهار نظر های کارشناسی مشورتی در این رابطه با مراجع ذی زبط .

ط _ همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت حفظ احترام و شؤون پزشکی در جامعه.

ی _ همکاری با مراجع ذی ربط در جهت گسترش فعالیت های علمی و تحقیقاتی و انتشارات پزشکی .

ک _ اظهار نظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدید نظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیر دولتی بر اساس ضوابط بند (۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۳/۸/۱۳۷۳ و همکاری با مراجع ذی صلاح در اجرای آن.

تبصره  _ درصد تعهد سازمانهای بیمه گر در قبال تعرفه های فوق توسط شورای عالی بیمه خدمات درمانی همه ساله تعیین خواهد شد .

ل _ اظهار نظر و مشارکت فعال در تعیین و یا تجدید نظر در میزان مالیات و عوارض مشاغل موسسات و شاغلان حرف پزشکی و همکاری با مراجع ذی صلاح در وصول آن .

م _ مشارکت در تدوین آیین نامه ها و دستور العمل های نظارتی در مورد مطب ها ، موسسات درمانی و بهداشتی و دیگر مراکز پاراکلینیک در بخش خصوصی .  

ن _ صدور پروانه اشتغال مطب های پزشکی و حرف وابسته و تمدید آنها و مشارکت در صدور پروانه موسسات پزشکی بر اساس مقررات و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .

ق _ عضویت در شوراهای گسترش و برنامه ریزی دانشگاهها و مشارکت در تعیین ظرفیت دانشگاه های دولتی و غیر دولتی .

ر _ همکاری در تدوین آیین نامه های ارزشیابی و مشارکت در اجرای آن برای مراکز درمانی و بیمارستانی .

ش _ کمک به رفع مشکلات رفاهی و مالی شاغلان حرف پزشکی کم درآمد و خسارت دیده از طریق صندوق تعاون ورفاه .

ت _ همکاری با مراجع ذی ربط در ارایه خدمات امدادی ، بهداشتی و درمانی به هنگام بروز حوادث و سوانح غیر مترقبه از طریق تشویق و  بسیج اعضای سازمان .

س _ مشارکت فعال در تدوین برنامه های آموزشی گروه پزشکی .

ع –همکاری و مشارکت در جهت اشتغال فارغ التحصیلان گروه پزشکی .

ف _ انجام کلیه مسوولیت ها ، وظایف و اختیاراتی که تاکنون در قوانین مختلف از سوی مجلس شورای اسلامی به سازمان نظام پزشکی  جمهوری اسلامی ایران محول گردیده است .

فصل سوم _ شرایط عضویت

  ماده ۴ _ کلیه اتباع ایرانی پزشک ،دندانپزشک ، دکتر داروساز و متخصصین و دکترای علوم آزمایشگاهی ( حرفه ای یا متخصص ) تشخیص طبی و لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی به استثنای گروه پرستاران می توانند عضو سازمان باشند .

تبصره ۱ _اعضای سازمان همه ساله مبلغی را به عنوان حق عضویت به سازمان پرداخت خواهند نمود. میزان و نحوه وصول حق عضویت اعضاء مطابق دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه می گردد.

تبصره ۲– برای پرداختن به حرفه پزشکی پس از اخذ پروانه اشتغال ، عضویت در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

فصل چهارم – ارکان

ماده ۵– ارکان تابعه سازمان به شرح زیر می باشد :

الف- مجمع عمومی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون « مجمع » نامیده می شود .

ب- شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در این قانون  « شورای عالی » خوانده می شود و دبیرخانه آن در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در تهران است مستقر می باشد.

ج- رئیس کل.

د- هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و شورای هماهنگی استانی.

تبصره – وظایف و اختیارات و ساختار تشکیلاتی شورای هماهنگی استانی به پیشنهاد رییس کل به تصویب شورای عالی خواهد رسید.

ه- هیات های انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین گروه پزشکی و حرف وابسته .

و – بازرسان  .

ز – صندوق رفاه و تعاون .

ماده ۶ – ترکیب مجمع سازمان به شر ح زیر می باشد : 

هیات مدیره نظام پزشکی هر یک از شهرستانها با توجه به تعداد شرکت کنندگان در انتخابات هیات مدیره شهرستان مذکور ، یک یا چند نفر از بین خود را به عنوان نماینده خود برای تشکیل مجمع عمومی به ترتیب زیر معرفی می نماید:

الف- تا پانصد نفر شرکت کننده در انتخابات ، یک نفر

ب- از پانصد و یک تا هزار نفر شرکت کننده در انتخابات ، دو نفر .

ج- از هزار و یک تا هزارو پانصد نفرشرکت کننده درانتخابات،سه نفر.

و به همین ترتیب تا حداکثر هشت نفر به عنوان نماینده حوزه مربوطه به عنوان عضو مجمع عمومی انتخاب می شوند.

ماده ۷ – وظایف مجمع عبارتند از :

الف – استماع گزارش شورای عالی، رییس کل و بازرسان و تصویب سیاست های کلان پیشنهادی شورای عالی.

ب- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل شورای عالی برای دوره چهارساله و بازرسان به طور سالانه.

ج- مذاکره و اتخاذ تصمیم در سایر اموری که در دستور کار جلسه قرار دارد و طبق قوانین و آیین نامه های مربوطه و سایر ضوابط به عهده سازمان و در صلاحیت مجمع می باشد .

تبصره ۱– اعضای مجمع به شرح مندرج در ماده (۶) این قانون به مدت چهار سال انتخاب می شوند و آیین نامه داخلی مجمع به پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع خواهد رسید.

تبصره ۲ – در اولین جلسه در مورد انتخاب رییس و دو نفر نایب رییس و یک نفر منشی مجمع براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد شورای عالی به تصویب مجمع می رسد اتخاذ می گردد .

ماده ۸– اعضای شورای عالی عبارتند از :

الف- بیست و پنج نفر از کادر پزشکی به ترتیب : سیزده نفر پزشک ، سه نفر دندانپزشک ، سه نفر دکترای دارو ساز ، دو نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ، دو نفر کارشناس مامایی ، دو نفر از سایر لیسانسیه های پروانه دار گروه پزشکی .

ب- دو نفر از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و انتخاب مجلس شورای اسلامی ( به عنوان ناظر) و یک نفر از کادر پزشکی به انتخاب وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رییس سازمان پزشکی قانونی کشور.

تبصره ۱– مجمع عمومی یک سال قبل از انتخاب نسبت به اضافه نمودن و ترکیب و تعداد اعضای شورای عالی ( موضوع بند (الف) این ماده) مطابق با پیشنهاد شورای عالی تصمیم گیری خواهد نمود .

تبصره ۲– جلسات شورای عالی نظام پزشکی که حداقل هر سه ماه یک بار تشکیل می شود با حضور دو سوم اعضای شورا رسمی است و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا معتبر بوده و برای واحد های ذی ربط لازم الاجرا است .

تبصره ۳– وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و معاونین ایشان و نیز افرادی که از طرف وزیر تعیین می شوند می توانند در تمام جلسات شورای عالی و هیات مدیره نظام پزشکی با حق اظهار  نظر و بدون حق رأی شرکت نمایند.

تبصره ۴ – شورای عالی نظام پزشکی دارای یک رییس ، دو نایب رییس و یک دبیر خواهد بود که از بین اعضای شورا با رای اکثریت نسبی اعضای رسمی شورا برای مدت دو سال انتخاب می گردند.

تبصره ۵– دبیر شورای عالی مسؤول تشکیل جلسات و اداره دبیرخانه شورا خواهد بود . اداره جلسات شورا به عهده رئیس یا نایب رئیس شورا خواهد بود .

تبصره ۶– کلیه اعضاء انتخابی شورای عالی می بایست در انتخابات هیات مدیره شهرستان ها شرکت و انتخاب شده باشند.

ماده ۹– رییس کل سازمان بالاترین مقام اجرایی ، اداری و مالی و نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع با حق توکیل به غیر و یا نماینده وی می باشد و در حدود مصوبات مجمع عمومی و شورای عالی و مقررات و ضوابط مربوط دارای اختیار کامل است که از طرف مجمع عمومی از بین منتخبین هیات مدیره سراسر کشور برای مدت چهارسال انتخاب و به رییس جمهور جهت صدور حکم معرفی می شود  .

تبصره ۱– مجمع عمومی می تواند انتخاب و معرفی رییس کل را به شورای عالی منتخب خود واگذار نماید.

تبصره ۲– شورای عالی حق استیضاح رییس کل را دارد و در صورتی که دو سوم اعضای شورای عالی رای عدم اعتماد به رییس کل بدهند وی عزل می گردد و مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب رئیس کل تشکیل می شود . در این فاصله رییس شورای عالی سرپرستی سازمان را عهده دار خواهد بود .

ماده ۱۰ – در هر شهرستان که تعداد مشمولان ماده (۴) این قانون در آن حداقل یکصد نفر باشد نظام پزشکی شهرستان تشکیل خواهد شد.

تبصره – کلیه شهرستان هایی که در دوره قبل هیات مدیره داشتند حتی اگر تعداد اعضاء آنها کمتر از  یکصد نفر باشد از این ماده مستثنی هستند.

ماده ۱۱– هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان تا پانصد نفر پزشک ، مرکب از یازده نفر به شرح زیر می باشد :

الف- شش نفر از پزشکان به انتخاب پزشکان شهرستان.

ب- یک نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان .

ج- یک نفر دکتر داروساز به انتخاب دکتر های داروساز شهرستان .

د- یک نفر دکتر علوم آزمایشگاهی به انتخاب دکتر های علوم آزمایشگاهی شهرستان .

ه- یک نفر لیسانسیه مامایی یا بالاتر به انتخاب گروه مامایی شهرستان .

و- یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر به استثنای گروه پرستاران به انتخاب گروه لیسانسیه دار یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی شهرستان . 

تبصره– مادامی که انتخاب افراد موضوع بندهای (ب)،(ج)،(د)،(ه)و (و) ماده فوق صورت نپذیرد ، به جای هر کدام آنها یک پزشک انتخاب خواهد شد .

ماده ۱۲ – هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان هایی که بیش از پانصد نفر عضو داشته باشد مرکب از هفده نفر به شرح ذیل می باشد :

الف- ده نفر پزشک به انتخاب پزشکان شهرستان های مربوطه.

ب- دو نفر دندانپزشک به انتخاب دندانپزشکان شهرستان های مربوطه.

ج- دو نفر دارو ساز به انتخاب دکتر های دارو ساز شهرستان های مربوطه.

د- یک نفر از متخصصین یا دکتر های علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به انتخاب دکتر های علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان های مربوطه .

ه- یک نفر لیسانسیه مامایی یا بالاتر به انتخاب ماما های شهرستان های مربوطه.

و- یک نفر لیسانسیه پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر به انتخاب فارغ التحصیلان کارشناسی و بالاتر .

تبصره ۱ – نظام پزشکی شهرستان مرکز استان یا یکی از شهرهای نزدیک با تصویب شورای عالی عهده دار وظایف نظام پزشکی شهرستان های تابعه استان که در آن نظام پزشکی تشکیل نشده است نیز میباشد .

تبصره ۲ _ اعضای شهرستان هایی که امکان تشکیل هیات مدیره را ندارند می توانند در انتخابات یکی از سایر شهرستان های تابعه شرکت کنند .

ماده ۱۳ _ رییس هیات مدیره هر یک از شهرستان ها از بین منتخبین هر شهرستان با پیشنهاد هیات مدیره مربوطه و صدور حکم رئیس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران برای مدت چهار سال منصوب می گردد.

تبصره ۱ _ رؤسای هیات مدیره شهرستان ها همان وظایف و اختیارات رییس کل سازمان نظام پزشکی در محدوده سازمان نظام پزشکی شهرستان مربوطه به استثنای وظایف خاص رییس کل را به عهده خواهند داشت .

 تبصره ۲ _ عزل رییس هیات مدیره شهرستان می تواند به پیشنهاد هیات مدیره توسط رییس کل صورت بگیرد .

ماده ۱۴ _ بودجه سازمان نظام پزشکی از محل حق عضویت اعضاء و هدایا و کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و به تصویب شورای عالی خواهد رسید .

تبصره ۱ _ بودجه سالیانه نظام پزشکی هر شهرستان توسط هیات مدیره همان شهرستان تهیه و طبق آیین نامه مصوب شورای عالی هزینه خواهد شد.

تبصره ۲ _ میزان و طرز وصول حق ثبت نام سالانه اعضاء و دیگر مقررات اداری و مالی سازمان و نحوه هزینه بودجه پس از تصویب شورای عالی به مرحله اجرا در خواهد آمد .

ماده ۱۵ _ وظایف شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می باشد :

الف _ اجرای دقیق وظایف مقرر در ماده ( ۳ ) این قانون و نظارت مستمر برحسن اجرای آنها ازطریق رییس کل سازمان .

ب _ نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستان ها .

ج _ نظارت بر عملکرد صندوق تعاون و رفاه وابسته به سازمان نظام پزشکی .

د _ رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها ارجاعی از طرف شورای هماهنگی استان و رفع اختلاف بین آنها .

ه _ تهیه و تصویب دستورالعمل های اجرایی لازم در چارچوب این قانون .

و _ انحلال هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و برگزاری انتخابات مجدد در چارچوب این قانون .

ز _ تصویب بودجه سالیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران .

تبصره  _ هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها در موارد زیر منحل می گردند :

۱ _ عدول و تخطی از وظایف مقرر در این قانون با تشخیص شورای عالی نظام پزشکی .

۲ _ فوت یا استعفای یا غیبت غیر مجاز بیش از یک دوم اعضای هیات مدیره برای چهار جلسه متوالی .

ماده  ۱۶ _ وظایف نظام پزشکی شهرستان به شرح زیر است :

الف – نظام پزشکی شهرستان کلیه اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی به استثنای مواردی که در صلاحیت رئیس کل ، مجمع عمومی و شورای عالی می باشد را در محدوده شهرستان مربوطه دارا خواهد بود.

ب – اجرای مصوبات شورای عالی در سطح شهرستان.

فصل پنجم – انتخابات

ماده ۱۷ مدت عملکرد هر دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانها و شورای عالی نظام پزشکی چهار سال تمام می باشد.

تبصره ۱– شروع اولین دوره فعالیت هیاتهای مدیره مذکور حداکثر  ده روز پس از اعلام قطعیت یافتن نتیجه انتخابات خواهد بود .

تبصره ۲ _ شروع فعالیت دوره های بعد نظام پزشکی بلافاصله پس از پایان دوره قبلی می باشد و چنانچه در پایان دوره ، تشریفات انتخابات دوره بعد به نحوی از انحاء پایان نیافته باشد ، ارکان دوره قبلی تا قطعیت نتیجه انتخابات جدید به فعالیت خود ادامه خواهد داد و مبدا ء شروع کار دوره جدید از تاریخ قطعیت انتخابات خواهد بود .

ماده ۱۸ انتخابات برای دوره های بعد، سه ماه قبل از اتمام هر دوره با اعلام وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تشکیل هیات مرکزی نظارت بر انتخابات انجام خواهد شد.

تبصره – انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان هایی که انتخابات آنها منحل و یا توسط هیات مرکزی نظارت ابطال گردیده است، حداکثر ظرف مدت سه ماه با هماهنگی هیات نظارت و با رعایت سایر مواد قانونی انجام می پذیرد.

ماده ۱۹ ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که برای مدت چهار سال انتخاب می گردند به شرح زیر خواهد بود:

الف – یک نفر نماینده دادستان کل کشور.

ب – یک نفر نماینده وزارت کشور.

ج – دو نفر از کادر پزشکی به انتخاب و معرفی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

د – سه نفر کادر پزشکی به معرفی کمیسیون بهداشت و درمان و با انتخاب مجلس شورای اسلامی.

تبصره ۱ – هیات مرکزی نظارت می تواند برای هر شهرستان سه تا پنج نفر را جهت نظارت بر حسن اجرای انتخابات نظام پزشکی آن شهرستان تعیین نماید.

تبصره ۲ – تجدید انتخاب اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات برای دوره های بعدی بلااشکال است.

تبصره ۳ – افراد مذکور باید شرایط موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ماده (۲۳) این قانون را دارا باشند.

ماده ۲۰ هیات مرکزی نظارت وظایف زیر را دارا می باشد:

الف – عزل و نصب اعضای هیات های نظارت بر انتخابات نظام پزشکی شهرستان ها و شورای عالی نظام پزشکی.

ب – نظارت بر حسن انجام انتخابات در حوزه های انتخاباتی و شورای عالی و رییس کل.

ج – بررسی نهایی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و ابلاغ نظر هیات مرکزی به هیات های اجرایی انتخابات مربوطه جهت اعلام عمومی.

د – رسیدگی به شکایات نامزدهایی که صلاحیت آنها به تأیید هیات های نظارت نرسیده باشد و تجدیدنظر در آنها.

ه – رسیدگی به شکایات انتخاباتی در چارچوب مواد قانونی و آئین نامه های مربوطه.

و – توقف یا ابطال تمام یا قسمتی از مراحل انجام انتخابات در چارچوب مواد قانونی و دستورالعمل های مربوطه این قانون راسا و یا با پیشنهاد هیات های اجرایی یا هیات های نظارت حوزه های انتخاباتی.

ز – تأیید نهایی حسن انجام انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و اعضای شورای عالی نظام پزشکی و رییس کل و امضاء اعتبارنامه منتخبین.

ح –  رسیدگی به شکایات و اعتراضات کتبی افراد در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام پزشکی ها و تجدیدنظر در آنها.

تبصره – هیات مرکزی نظارت می تواند طبق دستورالعملی که تهیه می نماید تمام یا قسمتی از وظایف مقرر در این ماده را به هریک از هیات های نظارت بر انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها تفویض نماید.

ماده ۲۱ برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی و اعضای شورای عالی نظام پزشکی و رییس کل به عهده هیات های اجرایی انتخابات مربوطه بوده که ترکیب و نحوه تشکیل و نحوه کار آنها و کیفیت و نحوه برگزاری انتخابات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط شورای عالی نظام پزشکی تهیه و به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید.

ماده ۲۲ شرایط انتخاب کنندگان عبارت است از :

الف – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب – داشتن کارت عضویت در سازمان نظام پزشکی.

ج – شاغل بودن در شهرستان منطقه انتخاباتی در زمان انتخابات به تأیید نظام پزشکی آن شهرستان یا شبکه بهداشت و درمان شهرستان.

ماده ۲۳ شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای عالی نظام پزشکی به شرح زیر می باشد:

الف – تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب – نداشتن فساد اخلاقی و مالی.

ج – داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی در عمل به اجرای اصول پزشکی و رعایت اخلاق و شؤون پزشکی.

د – داشتن حسن شهرت در تعهد عملی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره – اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تابع احکام دین اعتقادی خود می باشند.

ه – دارا بودن حداقل سه سال سابقه عضویت در نظام پزشکی .

تبصره – اعضای هیات اجرایی و نظارت نمی توانند به عنوان انتخاب شونده ثبت نام نمایند.

ماده ۲۴ وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مسوول برگزاری انتخابات هیات مدیره نظام پزشکی از طریق هیات های اجرایی انتخابات با رعایت مواد این قانون خواهد بود.

ماده ۲۵ شورای هماهنگی استان موضوع این قانون متشکل از رؤسای هیات های مدیره شهرستان های هر استان می باشد و ریاست این شورا به عهده رییس هیات مدیره شهرستان مرکز استان خواهد بود.

ماده ۲۶ وظایف شورای هماهنگی استان به شرح زیر است :

الف – نظارت بر عملکرد نظام پزشکی شهرستان های استان.

ب – انتخاب اعضای هیات های انتظامی تجدید نظر در مواردی که موضوعیت تشکیل این هیات ها به تصویب شورای عالی حسب موارد مندرج در ماده (۲۸) این قانون رسیده باشد.

ج – رسیدگی به تخلفات انضباطی هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان ها و ارایه آن به شورای عالی و برقراری هماهنگی لازم بین نظام پزشکی شهرستان ها و رسیدگی به اختلافات داخلی آن ها.

د – سایر مواردی که با تصویب شورای عالی و در چارچوب قانون تشکیل سازمان به شورای استان ها تفویض خواهد گردید.

ماده ۲۷ وظایف بازرسان به شرح زیر است:

الف – نظارت بر نحوه هزینه بودجه که بر اساس مصوبات شورای عالی سازمان هزینه می گردد.

ب – تنظیم و ارایه گزارش راجع به عملکرد سالانه مالی سازمان مرکزی و نظام پزشکی شهرستان ها به شورای عالی و مجمع عمومی.

ج – بازرسان می توانند بدون دخالت در امور اجرایی سازمان، در هر زمان، هرگونه رسیدگی و بازرسی مالی لازم را به نحوی که در امور جاری سازمان وقفه ای ایجاد ننماید، انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مالی مربوط به سازمان را مطالبه و مورد رسیدگی قرار دهند.

د – چنانچه بازرسان در ضمن بازرسی تخلف و یا تقصیری را متوجه رییس کل و یا معاونین و یا سایر رؤسای هیات مدیره شهرستان ها مشاهده کنند بایستی به شورای عالی اطلاع دهند.

ه – بازرسان در مقابل سازمان ها و اشخاص ثالث نسبت به قصور یا تخلفاتی که در انجام وظایف خود مرتکب می شوند طبق قوانین و مقررات موجود مسوولیت خواهند داشت.

فصل ششم _هیات های انتظامی پزشکی

ماده ۲۸ _ سازمان نظام پزشکی به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته در مرکز دارای هیات های عالی انتظامی پزشکی و در مراکز استان ها دارای هیات های بدوی و تجدید نظر  و در شهرستان ها دارای هیات های بدوی انتظامی پزشکی خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می گردند .

تبصره ۱ _ عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات صنفی و حرفه ای و شغلی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی به وسیله شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلف محسوب و متخلفین با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و  تعدد و  تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می گردند :

الف _ تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور  هیات مدیره  نظام پزشکی محل .

ب  _ اخطار  یا  توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام  پزشکی محل .

ج _ توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل.

د _ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در محل ارتکاب تخلف .

ه _ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یک سال در تمام کشور.

و _ محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی از بیش از یک سال تا پنج سال در تمام کشور.

ز _ محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.

تبصره ۲  _ آیین نامه های ذی ربط در این باره به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد و در صورت نیاز به هر گونه تغییر با تصویب شورای عالی نظام پزشکی قابل تغییر و اجرا می باشد .

ماده ۲۹ _ در معیت هیات بدوی انتظامی ، اعضای دادسرا مرکب از دادستان و تعداد مورد  نیاز دادیار به تشخیص شورای عالی با رای اعضاء هیات مدیره و حکم ریاست سازمان انتخاب می شوند .

تبصره ۱ _ دادیاران باید حداقل  پنج سال سابقه اشتغال به حرف پزشکی  یا در یکی از حرف وابسته و دادستان حداقل هفت سال  سابقه  اشتغال به حرف پزشکی داشته باشند .

 تبصره ۲ _ مدت ماموریت  اعضای دادسرا تا پایان دوره هیات مدیره  است .

تبصره ۳ _ دادستان می تواند یکی از دادیاران را به عنوان معاون اول خود  انتخاب کند  تا از طرف او وظایف محوله را انجام دهد .

ماده ۳۰_ دادسرای انتظامی در موارد ذیل مکلف به شروع  رسیدگی است :

الف –  شکایت شاکی ذی نفع یا سرپرست و یا نمایندگان قانونی بیمار.

ب –  اعلام تخلف از مراجع قضایی – اداری.

ج – اعلام تخلف از طرف هیات مدیره ، شورای عالی و ریاست سازمان.

د – شکایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

ه – در مورد تخلفات مشهودی که به نظر اعضاء دادسرا و هیات های انتظامی پزشکی رسیده است.

و – ارجاع از طرف هیات بدوی انتظامی پزشکی.

ماده ۳۱ دادسرا پس از وصول شکایت با اقدامات مقتضی اعم از تحقیق از شاکی، ملاحظه مدارک و سوابق مربوطه و استعلام از مطلعین و انجام معاینات و آزمایشات مورد لزوم و جلب نظر کارشناسی، موضوع را مورد رسیدگی قرار خواهد داد . در صورتی که عقیده به تعقیب داشته باشد پس از جلب موافقت دادستان یا معاون اول، کیفر خواست تنظیم و پرونده را جهت رسیدگی به هیات بدوی انتظامی ارسال می نماید.

ماده ۳۲ کیفر خواست باید مشتمل بر مشخصات کامل متخلف، تاریخ و محل تخلف و چگونگی آن و دلایل مربوطه به مواد استنادی باشد.

ماده ۳۳ – در صورتی که دادسرا به علت عدم وقوع تخلف یا فقد دلیل نظر به منع تعقیب داشته باشد و در صورت موافقت دادستان دستور منع تعقیب صادر و مراتب را با تذکر حق شکایت به شاکی یا مرجع اعلام تخلف اعلام می نماید. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی نفع در هیات بدوی انتظامی قابل رسیدگی بوده و در صورت تشخیص فسخ قرار منع تعقیب، هیات بدوی انتظامی رأسا به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۳۴ در صورت اعتراض هر یک از طرفین شکایت به رأی هیات بدوی انتظامی پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیات تجدید نظر استان ارجاع می شود.

ماده ۳۵ هیات های بدوی انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای هیات مدیره های نظام پزشکی که مرجعی است صلاحیت دار با مسوولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی که از طرف دادسرای انتظامی طبق آیین دادرسی ارجاع می گردد و تعیین مجازات های انتظامی مناسب برای آنها، متشکل از سیزده نفر به شرح ذیل خواهد بود:

الف – یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضاییه.

ب – مسوول پزشکی قانونی شهرستان مربوطه یا نماینده وی.

ج – پنج نفر از پزشکان شهرستان مربوطه.

د – یک نفر از دندانپزشکان شهرستان مربوطه.

ه –  یک نفر از دکترهای داروساز شهرستان مربوطه.

و – یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی و یا دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی شهرستان مربوطه.

ز – یک نفر از کارشناسان پروانه دار گروه پزشکی یا بالاتر شهرستان مربوطه.

ح – یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.

ط – یک نفر از لیسانسیه های گروه مامایی و بالاتر شهرستان مربوطه.

 تبصره ۱– افراد موضوع بندهای (ج)،(د)،(ه)،(و)،(ز)،(ح)و (ط) این ماده که افراد متدین به دین اسلام و خوش سابقه شهرستان مربوطه با تجربه حداقل پنج سال در حرفه مربوطه خواهند بود با پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان مربوطه و تأیید و حکم رییس کل سازمان منصوب می گردند.حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می توانند از بین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

تبصره ۲– افراد موضوع بندهای (ز) ، (ح) ، (ط) صرفاً در بررسی پرونده هایی که به تشخیص رییس هیات مدیره شهرستان مربوطه به رشته آنها مربوط باشد عضو هیات بدوی انتظامی خواهند بود .

تبصره ۳– هر یک از هیات های بدوی انتظامی پزشکی شهرستان ها علاوه بر اینکه مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی را بر عهده دارند مراجعی هستند صلاحیت دار در امر اعلام نظر کارشناسی و تخصصی به مراجع ذی صلاح قضایی در رابطه با رسیدگی به تخلفات غیر صنفی و غیر حرفه ای و جرایم شاغلین به حرف پزشکی و وابسته پزشکی.

تبصره ۴– هریک از هیات های بدوی انتظامی پزشکی می توانند در امر رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای موضوع این ماده نظرات کارشناسی کمیسیون های تخصصی مشورتی نظام پزشکی شهرستان مربوطه را در خواست نمایند.کمیسیون های مذکور موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نظرات کارشناسی خود را در اختیار هیات های بدوی انتظامی قرار دهند . 

تبصره ۵– در صورتی که هر یک از طرفین یا نمایندگان قانونی آنان نسبت به نظریه کارشناسی هیات بدوی ذی ربط معترض باشند دادگاه و دادسرا در صورت لزوم می توانند نظریه هیات تجدید نظر انتظامی پزشکی استان و یا هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را به عنوان مرجع تخصصی ذی ربط استعلام نمایند.

ماده ۳۶ به منظور رسیدگی مجدد به پرونده هایی که پس از صدور رای هیات های بدوی انتظامی مورد اعتراض هر یک از طرفین قرار گیرد ، هیاتی به نام هیات تجدید نظر انتظامی استان با ترکیب زیر در محل نظام پزشکی شهرستان مرکز استان تشکیل می گردد:

الف- یک نفر از قضات دادگاه های تجدید نظر استان با معرفی ریاست قوه قضاییه.

ب- مدیر کل پزشکی قانونی استان مربوطه .

ج- پنج نفر از پزشکان استان مربوطه .

د- یک نفر از دندانپزشکان استان مربوطه .

ه- یک نفر از دکتر های دارو ساز استان مربوطه .

و- یک نفر از متخصصین علوم آزمایشگاهی یا دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی استان مربوطه .

ز- یک نفر لیسانس یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی استان مربوطه.

ح- یک نفر از لیسانسیه های مامایی یا بالاتر استان مربوطه.

ط- یک نفر از پرستاران استان مربوطه به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری.

تبصره۱– افراد موضوع بندهای (ج)،(د)،(ه)،(و)،(ز)،(ح)،و(ط) این ماده که از افراد مسلمان و خوش سابقه استان مربوطه بوده و حداقل هفت سال تجربه در حرفه مربوطه خود داشته باشند به پیشنهاد شورای هماهنگی استان و حکم رییس کل منصوب خواهند شد و عزل آنان توسط رییس کل خواهد بود. حداکثر یک نفر از افراد مذکور با شرایط ذکر شده می توانند افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشند.

تبصره ۲ – افراد موضوع بندهای (ز)، (ح) و (ط) در بررسی پرونده هایی که به تشخیص رییس شورای هماهنگی استان مربوط به رشته آنها می شود عضو هیات تجدیدنظر انتظامی خواهند بود.

ماده ۳۷ آرای هیات های تجدیدنظر انتظامی پزشکی استان تا حد مجازات های بندهای (الف)، (ب) و (ج) و تبصره (۱) ماده (۲۸) قطعی است.

ماده ۳۸ به منظور رسیدگی به اعتراضات و شکایات اشخاص ( حقیقی – حقوقی ) از طرز کار هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی موضوع مواد (۳۵) و (۳۶) این قانون، نظارت عالیه برکار هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی و ایجاد هماهنگی بین آنها و تجدیدنظر در احکام صادره از سوی هیات های تجدید نظر انتظامی، هیات های عالی انتظامی با ترکیب زیر در سازمان مرکزی نظام پزشکی تشکیل می گردد:

الف – یک نفر از قضات با تقوی و با تجربه با معرفی رییس قوه قضاییه.

ب – رییس سازمان پزشکی قانونی کشور یا نماینده تام الاختیاروی .

ج – پنج نفر از پزشکان متخصص، مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .

د- یک نفر از دندانپزشکان مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه .

ه- یک نفر از دکتر های داروساز مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

و- یک نفر از متخصصین و یا دکتر های علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

ز- یک نفر از لیسانسیه ها یا بالاتر پروانه دار گروه پزشکی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه مربوطه.

ح – یک نفر پرستار به پیشنهاد سازمان نظام پرستاری .

ط- یک نفر از لیسانسیه ها یا بالاتر مامایی مسلمان و خوش سابقه با تجربه کاری حداقل هفت سال در حرفه  مربوطه.

حداکثر یک نفر از افراد مذکور در بندهای فوق می توانند ازبین افراد متدین به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با شرایط مذکور باشند.

تبصره ۱– شورای عالی می تواند مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته پزشکی چند شهرستان را به یک  هیات بدوی انتظامی محول و واگذار نماید.

تبصره ۲ – افراد مذکور در بندهای  (ج) ، (د) ، (ه)، (و) ، (ز) ، (ح) و (ط) این ماده با پیشنهاد رییس کل سازمان و تصویب شورای عالی نظام پزشکی با حکم رییس کل سازمان برای مدت ۴ سال منصوب می گردند. عزل آنها قبل از انقضای مدت ۴ سال با رییس کل سازمان خواهد بود و تجدید انتخاب آنها برای دوره های بعدی بلااشکال است .

تبصره ۳ – حضور افراد مذکور در بندهای ( ز ) ، (ح ) و (ط) در بررسی پرونده هایی که به تشخیص رییس هیات عالی انتظامی به رشته آنها مربوط می باشد در هیات عالی الزامی خواهد بود.

ماده ۳۹ با رای شورای عالی سازمان حداکثر تا پنج شعبه از هیات های بدوی و تجدید نظر عالی انتظامی قابل تشکیل خواهد بود.

ماده ۴۰ چنانچه رییس کل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران آراء قطعی هیات های بدوی و تجدیدنظر انتظامی استان را خلاف قانون تشخیص دهد می تواند از نظر هیات عالی درخواست بررسی مجدد نماید، رای هیات عالی قطعی است.

ماده ۴۱ هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان ها موظفند نظر مشورتی کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هریک از پرونده های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی در اختیار دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه قرار دهند.

تبصره ۱– اعلام نظر کارشناسی و تخصصی  مشورتی هیات های بدوی انتظامی نظام پزشکی هر یک از شهرستان ها به دادگاه ها و دادسراهای ذی ربط پیرامون پرونده های مربوط به رسیدگی اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی نباید بیش از دو ماه از تاریخی که دادگاهها و دادسراهای شهرستان مربوطه درخواست می نمایند بگذرد.

تبصره ۲– دادگاهها و دادسراهای جمهوری اسلامی ایران در هر یک از شهرستان ها باید حداقل ۴۸ ساعت قبل از احضار و جلب هریک از صاحبان مشاغل پزشکی به دادگاه و یا دادسرا به خاطر رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه صاحبان مشاغل پزشکی ،مراتب را به اطلاع هیات بدوی انتظانی نظام پزشکی شهرستان مربوطه برسانند.

ماده ۴۲ شورای عالی نظام پزشکی به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف سازمان مقرر در این قانون می تواند کمیسیون های تخصصی مشورتی تشکیل دهد که نوع کمیسیون و ترکیب و نحوه کار آنها طبق دستورالعملی خواهد بود که توسط رییس کل سازمان تهیه و به تصویب شورای عالی نظام پزشکی خواهد رسید .

ماده ۴۳ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون از محل های زیر تامین می گردد:

الف- اعتبارات و دارایی های موجود در سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و نظام پزشکی شهرستان ها . 

ب- حق عضویت سالانه اعضای سازمان نظام پزشکی .

ج- کمک های اختیاری دولت و موسسات به افراد داوطلب. 

د- تامین اعتبار از منابعی که بر اثر فعالیت های موضوع این قانون و یا مصوب شورای عالی استحصال می گردد.

ماده ۴۴ کلیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط به اجرای این قانون توسط شورای عالی تهیه و تا قبل از تصویب نهایی آن ، آیین نامه های قبلی به قوت خود باقی خواهد ماند .

ماده ۴۵– وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی می تواند تمام و یا بخشی از مسئولیت های خود در رابطه با آموزش مداوم جامعه پزشکی برگزاری امتحانات در سطوح مختلف ، ارزشیابی و نظارت به امور آموزش و درمان را به سازمان نظام پزشکی واگذار نماید . در صورت تحقق این امر اعتبارات مربوطه به سازمان پرداخت خواهد شد.

ماده ۴۶ ساختار و  تشکیلات سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکیلات تفصیلی آن و مقررات استخدامی کارکنان سازمان به پیشنهاد رییس کل به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید و کلیه امور اجرایی و اداری سازمان بر اساس تشکیلات مصوب انجام خواهد شد.

ماده ۴۷ تمام و یا آن قسمت از قوانین که مغایر با این قانون است ملغی الاثر می باشد و آیین نامه ها و ضوابط قبلی که با این قانون مغایرت نداشته باشد تا تصویب آیین نامه و ضوابط جدید به قوت خود باقی است .

قانون فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنج فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/۸/۱۳۸۳ ، بند (د) ماده (۲۳) ، ذیل تبصره (۱) ماده (۳۵) ، تبصره (۱) ماده (۳۶) ذیل ماده (۳۸) ، بندهای (ج)،(د)،(ه)،(و)،(ز)و (ط) ماده (۳۸) آن با اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 

Bookmark the پیوند یکتا.

نظرات بسته شده است.